2010/12 Juist als de vormen wegvallen, is er je grootste kans om de hechting aan alles wat betrekkelijk is los te laten

 
Jaargang 11 nr. 20 (19 december 2010)
11-20_zon

Dit is de laatste Advaita Post van dit jaar, de elfde jaargang. Het is fijn om te zien dat de uitgave zo’n nuttige functie heeft. Wanneer de volgende AP verschijnt, is niet duidelijk. Op korte termijn onderga ik een operatie die als erg zwaar wordt betiteld. Een tumor op de rand van slokdarm en maag moet worden verwijderd.
Ja, het organisme is een wonder van functioneren, maar kwetsbaar en vergankelijk. Vroeg of laat komt er ergens een storing die dat stukje leven laat stoppen. Het lichaam heeft zijn eigen wetmatigheden.
Wat betreft de identificatie van zelfzijn met het lichaam is hier voldoende gezegd en geschreven. Natuurlijk is er incarnatie en een lichamelijk leven in de wereld. Maar dat is niet het hele verhaal. Zelf heb je een diepte waarin je ontdekt dat je vrij bent van lichamelijke en wereldse condities. Vanuit deze diepte wordt de lichamelijke conditie erg betrekkelijk. ‘Ik ben vrij’. Van daaruit verdwijnt aan het einde van het leven de laatste verbinding met het lichaam.
In deze situatie is het meer dan ooit duidelijk dat het samenzijn liefde was en is en zal zijn. In de bewustwording van de oorsprong en grondslag van dit leven en samenleven werd dit gezamenlijk ervaren. Dat betekende vreugde en geluk. Daarom is het op en rond het Advaita Centrum zo lang op goede wijze doorgegaan. Bij een aantal brak alles totaal open. Bij velen was er een ontwikkeling die leidde tot de rand. Dan is er nauwelijks nog iets nodig …

Hoe het verder gaat, is niet duidelijk. De Retraite/advaitadag van 28 december wil het bestuur in aangepaste vorm wel laten doorgaan, van 13.00 – ca.15.30 met een geleide meditatie door Douwe vanaf cd. Ook de retraiteweek op Schiermonnikoog in februari moet worden afgelast.

Eventuele e-mails kunnen beter niet meer naar mijn computer worden gestuurd.  Berichten per post zijn handiger. Als je een mail wilt sturen, doe dit dan naar Willem Steetskamp, voorzitter van het bestuur, die de post voor mij verzamelt.
Het is de bedoeling dat er af en toe nog een Advaita Post verschijnt met nieuws over de ontwikkelingen, maar ook met teksten.

*

Tekst

Uit een gesprek te Gouda op 15 december 2010

De bijeenkomsten hier hebben hun functie gehad. Het belangrijkste is nu: wat gebeurt er met jezelf? Het leven geeft voldoende leermomenten om alles te leren wat je moet leren. Misschien is deze situatie nu een erg goed leermoment. Voor zover je de weg gegaan bent die je leraar je wees, steunde je op de leraar. Zo heb ik het ook ervaren bij Nisargadatta Maharaj. Voor zover de steun in een vorm, ook een ijle vorm, verdwijnt, is er een grote kans dat je je realiseert waar het werkelijk om gaat, omdat elke vorm een sluier is. Als de sluier wegvalt, komt er helderheid.

In onze relatie waren er altijd verschillende niveaus waarop we met elkaar hebben gesproken. Het belangrijkste niveau, waarop ik steeds opnieuw een beroep deed, was het diepste in jezelf waarin je vrij bent, zelfstandig, open en één.
Die inzet was en blijft het belangrijkste, juist als de vormen wegvallen. Dan blijft het hoogste in zuiverheid over. Dat is de grote mogelijkheid nu, je grote kans, misschien wel je grootste kans die je ooit hebt gehad: om de hechting aan alles wat betrekkelijk is los te laten.

Je ziet dat je oriëntatie het belangrijkste is: waar richt je je op. De focale gerichtheid op de vormen kan terugkeren naar haar oorsprong. Daar komt zij open. Daarin kun je bewust verblijven. Dan verschijnt de hele wereld van de verschijnselen als betrekkelijk. Laat die terugkeer naar je oorsprong en je bewust-zijn daarin concreet zijn. Daarbij verdwijnen alle grenzen en blijkt er volkomen eenheid te zijn. Dat heeft niets met een persoon te maken. Dat is je ware natuur.
In die opening en eenwording zit een grote vreugde, in het loskomen van het vastzitten in de beperktheden. Dat loslaten, die verruiming, dat is gelukzaligheid.

*

De klassieke teksten die in de laatste afleveringen van Advaita Post staan, worden, gezien de reacties, door velen op prijs gesteld. Ze hebben blijkbaar een belangrijke functie. Wat is die functie? Die ligt niet zozeer op het vlak van personen die door de teksten geïnspireerd worden. Veeleer gaat het om een totale verandering van zelf en werkelijkheid zoals die wordt ervaren door met de essentie van de tekst samen te vallen. Dat is mogelijk door je op de essentie van de tekst toe te spitsen en door het laten verdwijnen van de afstand tot die essentie. Daarbij zijn een helder bewustzijn en toewijding noodzakelijk. Laat dit samenvallen zo dus maar gebeuren.

*

Tekst Ribhu Gîtâ


Waarlijk, Ik ben de essentie van alles
Ik manifesteer me in alles
Ik ben het Ene, er bestaat niets anders
Ik ben het Zelf van alles
Waarlijk, Ik ben het ondeelbare, oppermachtige Brahman
Ik ben non-duaal van aard
Ik besta enkel als mezelf.
Door een dergelijke overtuiging dat men Brahman is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben louter wijsheid
Ik ben opperste gelukzaligheid
Ik ben onverwoestbaar
Ik ben het ondeelbare Absolute
Waarlijk, Ik ben het ene Absolute
Ik ben, zonder dat er iets anders bestaat
Ik ben enkel mezelf.
Door een dergelijke overtuiging dat men het Absolute is,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

Waarlijk, Ik ben wat verschijnt als dit
Ik ben ook wat verschijnt als ”ik” en ”jij”
Ik ben ook wat verschijnt als dat
Ik ben ook wat verschijnt als iets anders
Waarlijk, Ik ben wat verschijnt als wat dan ook
Ik ben altijd alles
Ik ben het wonderbaarlijke, oppermachtige Brahman.
Door een dergelijke overtuiging aangaande het ongedeelde Absolute,
wordt men ondergedompeld in rust en helderheid.

De verdere tekst is te vinden op de website: Ribhu Gita

*

Verdergaande initiatie


Gedeelte uit: ‘Yoga-onderricht’, in Tijdschrift voor Yoga dec. 2010

Steeds gaat het bij het onderricht om de initiatie in een gebied waarin bepaalde waarden centraal staan. De waarden vormen de essentiële kwaliteit van het betreffende bestaansveld. Er zijn ‘lagere’ niveaus, waarin het om relatief oppervlakkige zaken gaat, bijvoorbeeld  een duidelijke fysiek-lichamelijke ervaring van een goed uitgevoerde Zittende neus-kniehouding (Pashchimottanâsana). Op een iets ‘hoger’ niveau wordt alles als energetisch ervaren. Het ervaren van energieën is dan een waarde die ‘gerealiseerd’, of verwerkelijkt, kan worden.  Deze ervaring kan als doel van een yogales of –cursus gelden en wordt waardevol gevonden. In de yoga zijn er waarden van ontspannen zijn, zelfkennis en één-zijn. In hun volledige en uiteindelijke zin behoren zij tot de ‘hoogste’ waarden. Als zij volledig worden gerealiseerd, wordt dit de uiteindelijke bevrijding of verlichting genoemd.

Sommige waarden in je leven vind je belangrijker dan andere. Degene die je erg belangrijk vindt, gaan je ‘aan je hart’. Waarden zijn kwaliteiten van verschillende sferen van je bestaan. Het gaat om bestaanssferen die rond de kern van je zelf-zijn zijn gerangschikt. Degene die dichterbij liggen, ervaar je als waardevoller, belangrijker en meer als eigen. Zij doordringen de lagen die verderaf staan, of meer oppervlakkig zijn. Bijvoorbeeld, de waarde van één-zijn zorgt er voor dat er een overgang is van het materiële naar het energetische lichaam, omdat daar meer eenheid wordt ervaren. De uitvoering van de Zittende neus-kniehouding is bij het laten doorwerken van de waarde van eenheid anders dan wanneer deze waarde niet meespeelt. In het eerste geval zal een bewuste acceptatie van het lichaam en een samengaan van de beweging en de adem een plaats krijgen. De waarden zijn leidende principes in het onderricht en de lessen.
In welke waardenvelden de leerling wordt geïnitieerd, hangt af van de leerling en van de leraar. De leerling moet er aan toe zijn. Als de leerling vast zit in een materialistische wereld, is het moeilijk om hem mee te laten gaan naar een energetische wereld. De leraar kan leerlingen alleen in die velden inleiden waarin hij zelf thuis is. Initiatie blijft een inwijding in een veld van het eigen bestaan, in een bepaalde sfeer van zelf-zijn met bepaalde waarden. Alleen in deze sfeer van zelf-zijn kan de leraar een leerling binnenleiden.  Hoe dichter dat veld ligt bij de kern van zelf-zijn, des te intiemer de inwijding is. Als de leraar zichzelf ervaart als één met alles en iedereen, betekent de inwijding hierin een volledig samenvallen allereerst met de leraar en dan ook met alles en iedereen. Ontwikkelt zich dat verder, dan is er sprake van een opgaan in de grondeloze openheid. Dat is de werkelijke bevrijding uit de sferen van beperkte waarden en van alle condities.

De rest van de tekst is te vinden op de website onder Yoga en Meditatie: Yoga-onderricht

Een warme groet van heel dichtbij,
Douwe Tiemersma

*

Mededelingen


Eventuele e-mails voor Douwe kunnen worden gestuurd naar Willem Steetskamp, voorzitter van het bestuur (mail adres Willem).
Het is de bedoeling dat er af en toe nog een Advaita Post verschijnt met nieuws over de ontwikkelingen, maar ook met teksten.

Op dinsdag 28 december is er nu een aangepaste Advaitadag op het centrum van 13.00 – ca. 15.30 uur, met o.a. een geleide meditatie door Douwe op CD. Na afloop is het mogelijk om met elkaar nog na te blijven met wat eten en drinken. Iedereen is uitgenodigd - Retraitedag.

De retraiteweek op Schiermonnikoog in februari 2011 gaat niet door. Iedereen die zich heeft opgegeven krijgt bericht.

Voor het Advaita Centrum geeft Pia de Blok in de eerste helft van 2011 een nieuwe cursus 'Onbeperkt ontspannen voor jongeren met inzicht in non-dualiteit', voor jongerenwerkers, yogadocenten, ouders e.a. geïnteresseerden. Op drie zaterdagochtenden van 10.30-13.30 uur. Data: 29 januari, 5 maart en 2 april, 2011. Zie de website  Bijscholing Onbeperkt Ontspannen Voorjaar 2011 en www.a-dvaita.net.

*

Nieuw op de website


Spirituele weg - Stiltedagen
- Aanvulling van deelnemer: “Eigenlijk past alleen de Stilte me nog. Het is de Stilte die me heelt.”

Teksten van betrokkenen
- Teksten van Ann: “… laat ons niet bezig zijn met de golven van de zee / maar ons richten op de diepte van de bodem / zonder gespannenheid / dan wordt alles licht …”

Spirituele Weg Klassieke teksten
- Ribhu Gita

Studie en Praktijk – GGZ – Aard en methode
- Tessa, Geestelijke verzorging en non-dualiteit

Yoga en Meditatie - Teksten
- Yoga-onderricht, art. TvY

Downloads - Opnamen 2010 aanvulling satsangs
2010-12-15 De laatste dit jaar
2010-12-08 (On) vergankelijkheid

*

Kalender


Blijft open staan

In Brugge, Leuven en Noordwolde (Groningen) zijn regelmatig bijeenkomsten zonder Douwe van mensen die zich betrokken voelen bij zijn benadering. Zie voor informatie:
W: Vlaanderen-Brugge, E: mailadres advaitagroep Brugge, T 0486 976569, W:  Groningen, E: mailadres advaitagroep Groningen, T: 050-3015069 en
W: Vlaanderen-Leuven, E: mailadres advaitagroep Leuven, T: 016-400377.

Verder zijn er de bijeenkomsten van de diverse thematische werkgroepen. Voor informatie hierover zie de Activiteiten van de werkgroepen onder Studie en Praktijk.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod