Jaarverslag 2001

{module Advaita centrum menu}

 

Sinds haar oprichting op 7 maart 2000 bestaat de Stichting Openheid nu bijna 2 jaar. Ten opzichte van het eerste jaar heeft zij een zekere groei doorgemaakt. Naast de innerlijke groei van de betrokkenen, die vooral tijdens en na Schiermonnikoog merkbaar is, is er sprake van een groei van activiteiten, publicaties, werkgroepen, ingewijden en andere betrokkenen.

1. Stichting Openheid

Zoals vermeld in het verslag van het jaar 2000, heeft de Stichting Openheid als doel de non-dualistische Openheid te bevorderen door gespreksbijeenkomsten te organiseren met Douwe Tiemersma en door zijn gesprekken en teksten bekend te maken.

Zoals vermeld in Artikel 2 van de statuten, tracht de Stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-        Onderzoek en bestudering van de Advaita Vedanta en andere relevante tradities; dit was vooral gelokaliseerd in de Faculteit der Wijsbegeerte van de EUR.

-        Ontwikkeling en stimulering van radicaal zelfonderzoek – vooral in onderstaande bijeenkomsten.

-        Organisatie van symposia, lezingen, gespreksbijeenkomsten, cursussen en workshops:

-        Dit jaar was de Stichting betrokken bij 2 symposia en 1 filmavond (deze activiteiten worden uitgebreider weergegeven in het Jaarverslag Advaita Programma, bijlage 1):

-        Het succesvolle 2e Advaita Symposium ‘De ander en ik. Eenheid en scheiding in westerse, joodse en hindoeïstische tradities’ op 12 oktober 2001 te Rotterdam;

-        Het symposium ‘Verknipt of verlicht?’ over psychiatrie en advaita, georganiseerd door het Centrum voor Spiritualiteit en Filosofie Rotterdam op 14 december 2001.

-        De film ‘De zee die denkt’ van de regisseur Gert de Graaff op 7 december 2001 ondersteund.

-        Gespreksbijeenkomsten zijn er vooral in Gouda (eens in de 14 dagen) en Rotterdam (eens per maand) geweest, maar ook elders in Nederland en België.

-        Twee advaita-weekends op de Hoorneboeg Hilversum op 28-29 april en 3-4 november 2001, met elk ca. 45 deelnemers.

-        Twee dagretraites van de Advaita Kring op Stoutenburg op 5 januari en 24 augustus met ca. 35 deelnemers.

-        Voor de leden van de Advaita Kring waren er in de loop van het jaar ook enkele individuele gesprekken met Douwe.

-        Het verzorgen van publicaties

Uitgeverij Stichting Openheid heeft een aantal nieuwe publicaties uitgegeven, namelijk het boek van het 1e Advaita Symposium van 2000 Advaita Vedanta. De vraag naar het zelf-zijn, en 3 boeken van studenten Mahamudra, Het pellen van de ui, Wachten op Inzicht.

Verder was er de bijna wekelijkse Advaita Post met teksten van Douwe Tiemersma en anderen van Stichting Openheid, en met aankondigingen van Stichtingsactiviteiten.

-        Het ter beschikking stellen van ruimte waarin de bovengenoemde activiteiten kunnen plaatsvinden.

Het bestuur van de Stichting Openheid is enigszins gewijzigd door het vertrek van de voorzitter, Hans de Jong :

-        De voorzitter: Willie Oudejans, Goudplevier 52, 3831 GT Leusden

-        De secretaris: Odile de Westphalen, Vijf Akkersplein 6, 2841 SX Moordrecht

-        De penningmeester: Marco van der Bas, Boezemsingel 6A, 2831 XR Gouderak

-        Lid: Tineke van Klaren, Lopikerweg Oost 78, 3411 JH Lopik

-        Lid: Wouter Koert, Dotter 11, 3941 TH Doorn

Volgens de statuten “worden deze leden benoemd voor drie jaar. De voorzitter en de gewone leden van het bestuur kunnen niet direct worden herbenoemd. De secretaris en de penningmeester kunnen ten hoogste 1x direct worden herbenoemd”.

Naast de vijf  werkgroepen van vorig jaar, zijn er extra werkgroepen in het leven geroepen namelijk de werkgroep gespreksopnames en de werkgroep Advaita Post. Verder is van de werkgroep PR een werkgroep Uitgeverij afgesplitst en houdt de werkgroep PR zich ook bezig met de website van het Advaitacentrum.

Elke werkgroep bestaat uit 1 coördinator en een aantal leden.

2. De werkgroepen

Stichting Openheid streeft er naar om de organisationele kant zo licht en eenvoudig mogelijk te houden. Het doel is namelijk de openheid. Het inzicht dat de relaties, ook bij de organisatie, beter verlopen naarmate de ‘persoon’ verdwijnt of op de achtergrond komt, is steeds duidelijker voor alle leden. Daarom kan de organisatie van de Stichting steeds soepeler functioneren.

In tegenstelling tot vorig jaar, waar het accent lag op de huisvesting, is dit jaar het accent komen te liggen op het organiseren van activiteiten, het uitbreiden van publicaties, het verzorgen van de Advaita Post en de PR met als extra activiteit het verzorgen van de Advaita website.

Om een beter idee te geven van de activiteiten van het jaar 2001, volgen hier de geresumeerde verslagen van de verschillende werkgroepen. Verder geven de bijlagen uitgebreidere informatie over de activiteiten van de werkgroepen.

a) Werkgroep Organisatie Advaita-avonden

Coördinator: Agnes Smits, later Tineke van Klaren

Leden: Tineke van Klaren, Odile de Westphalen, Behzad Sanati.

Vervangers: Harmke en Jan Muijzer, Hans Knop en Patricia van Bosse

De werkgroep heeft als doel het organiseren en sfeervol inrichten van de ruimte waar de Advaita-avonden worden gehouden en het verstrekken van informatie en van publicaties aan de deelnemers.

Tineke en Agnes zorgen voor het plaatsen van stoelen, het bereiden van thee enz. ...

Lies zorgt voor de bloemen, Odile zorgt voor de informatietafel en het bijhouden van entreegelden en publicatiegelden. Zij stort ook het entreegeld en de publicatiegelden op de rekening van de Stichting. Peter zorgt voor de gespreksopnames.

Sinds september 2001, zitten we steeds in de grote zaal van Brandpunt op de begane grond.

b) Werkgroep Organisatie Advaita-dagen en weekenden

Coördinator: Lies Terlouw

Leden: Inez Damen, Leo Terlouw

Deze werkgroep houdt zich bezig met het organiseren van de Advaitaweekenden, de zomerweek op Schiermonnikoog (dit jaar 10 dagen) en de retraites van de Advaita Kring.

De organisatie van de 2 weekenden (28 en 29 april / 3 en 4 november 2001) op de Hoorneboeg liep vlekkeloos. Er is definitief gekozen voor dit conferentiecentrum, omdat het veel slaapruimte, comfort en verzorgde maaltijden biedt. Er is verder geen corvee, dus kan iedereen optimaal genieten van de Advaitaweekend. Inez houdt de individuele afspraken bij. Het programmaboekje vooraf geeft ook duidelijke informatie over het verloop van het weekend, vooral voor de nieuwe leden.

De organisatie van de 10-daagse op Schier is ook vlekkeloos verlopen. Het was nog even puzzelen vooraf, omdat er zoveel mensen zich hadden opgegeven (37) en onderdak moesten krijgen. Ondanks het feit dat Lies en Leo een paar dagen later kwamen, zijn er geen problemen geweest omdat Inez alle taken voortreffelijk vervulde. Het verhuizen van een aantal deelnemers na 7 dagen naar andere kamers liep ook goed en soepel. De sfeer onderling werd steeds helderder en open en alles liep goed. Verder was het welkome programmaboekje opnieuw zeer duidelijk voor iedereen.

Er is besloten om voortaan de aanmeldingen direct via Lies te laten verlopen en niet meer via het secretariaat. Verder is iedereen verplicht zich via het inschrijvingsformulier en niet via e-mail of dergelijke op te geven voor de weekenden of weken.

c) Werkgroep huisvesting

Coördinator: Edwin van Spronsen, later Odile de Westphalen

Leden: Agnes Smits, Wouter Koert

Deze werkgroep heeft als doel een geschikte ruimte te vinden voor de verschillende activiteiten van de Stichting Openheid.

Er is dit jaar niet veel gebeurd op het gebied van de huisvesting.

In september kondigde Odile aan dat ze een aanbod deed om samen met de Stichting Openheid een pand te kopen waar zij met haar zoon ook zou wonen.

Verschillende panden in Gouda zijn bekeken, maar dit heeft niets opgeleverd. De eisen die aan het pand gesteld zijn, zijn hetzelfde als vorig jaar (in ieder geval ca. 100 m2).

d) Werkgroep Financiën

Coördinator: Marco van der Bas

Lid: Wouter Koert

Deze werkgroep heeft als doel alle financiële aangelegenheden van de Stichting te regelen. Een belangrijk onderdeel vormt het bijhouden van de financiële stand van zaken, de uitgaven en inkomsten.

Naast de gebruikelijke taken van de penningmeester, die in het vorige jaarverslag zijn opgesomd, heeft Marco, dit jaar, zich vooral bezig gehouden met het controleren van betalingen voor de activiteiten en de donaties, het controleren van de ontvangen gelden voor de publicaties en het vaststellen van een vergoedingssysteem voor de Advaita-activiteiten. Hij heeft een aparte folder ‘donaties’ samengesteld waarin o.a. duidelijk staat waarvoor de donaties worden gebruikt en wat de aftrekregeling voor de belasting inhoudt voor de donateurs en voor de Stichting.

Verder heeft hij een financieel jaarverslag van 2001 gemaakt. Het toonde een positief saldo van NLG 42.879 en een algemene reserve van NLG 88.576.

Wouter heeft een fonds gevonden voor eventuele subsidie: de Stichting VSB Fonds.

e) Werkgroep PR en Website Advaitacentrum

Coördinator: Mariëlla van der Heijde

Leden: Leo Terlouw, Robbert Bloemendaal, Harry van Zomeren, Gert-Jan de Graaf

Deze werkgroep heeft als doel het klaarmaken en publiceren van informatie over de Stichting, fondsen werven voor de Stichting en het actualiseren van de Website Advaitacentrum.

De werkgroep heeft zich dit jaar voornamelijk bezig gehouden met het publiceren van de Nieuwsbrief (2x per jaar), de lay-out en het drukken van verschillende folders (zoals de folder over donaties, het programmaboekje voor de weekenden en weken, enz), het opsturen van de agenda van de Stichting Openheid naar verschillende tijdschriften, kranten, enz., het actualiseren van de Website Advaitacentrum.

Dit jaar zijn er bij Uitgeverij Stichting Openheid vier nieuwe boeken verschenen:

Advaita Vedanta. De vraag naar het zelf-zijn. Symposium 2000. D. Tiemersma, B. Nagel, O. Duintjer (1000 exemplaren)

Gideon Boie, Wachten op inzicht, Shankara en de vraag naar de mens,

Elske Schreuder, Het pellen van de ui, Zelf, lichaam en bevrijding in de Advaita Vedanta en de Landmark Education.

f) Werkgroep Uitgeverij Stichting Openheid / Advaitacentrum

Coördinator: Leyla Derakhshan

Leden: Robbert, Leo, Lies, Harry, Odile

Deze werkgroep heeft als doel het uitgeven van publicaties over Advaita

Marco heeft tot nu toe de financiën geregeld, samen met Odile.

Leyla is begonnen met de administratie van de uitgeverij.

Verder zijn de bovengenoemde boeken gepubliceerd.

g) Werkgroep Advaita Post

Coördinator: nog niet bekend

Leden: Gert Jan

De Advaita Post is een wekelijkse post, gratis en toegankelijk voor ieder geïnteresseerden in de Advaita filosofie en het non-dualisme. Douwe verzorgt de inhoud die bestaat uit een inleiding, teksten van gespreksavonden, teskten van andere betrokkenen bij de Stichting, verder ook een agenda van de wekelijkse activiteiten van zowel het Advaitacentrum, de Stichting Openheid en Yogacentrum de Ruimte te Gouda.

Tot nu toe zorgt Douwe voor de inhoud van de Advaita Post en Gert Jan voor de opmaak. Verder print Wouter de Advaita Post voor degenen die niet over e-mail beschikken.

h) Werkgroep gespreksopnames

Coördinator: Peter Koster

Lid: Odile de Westphalen (tevens vervangster)

Deze werkgroep heeft als doel de gesprekken van de avonden, dagen, weekenden en weken met Douwe Tiermersma op te nemen en tegen betaling te verstrekken aan belangstellenden.

Peter zorgt sinds juni voor de opnames met een nieuwe apparatuur (minidisk), en voor het maken en opsturen van cassettes voor de leden.

Verder worden de gesprekken uitgetypt en toegestuurd naar Douwe die ze bijhoudt en gebruikt voor o.a. de Advaita Post.

3. De activiteiten van het bestuur

Het bestuur heeft dit jaar 2x vergaderd (begin januari en eind augustus).

De nieuwe voorzitter, Willie Oudejans, zorgde voor de agendapunten van elke vergadering en de voorbereiding hiervan. Verder heeft ze verslagen van de verschillende werkgroepen opgevraagd en opgestuurd naar de secretaris. Ze heeft ook de aankondigingen gedaan tijdens de advaita-avonden enz.

De secretaris, Odile de Westphalen, zorgde o.a. voor de  notulen van elke vergadering en de in- uitgaande post. Verdere activiteiten waren het bijhouden van informatie over belangstellenden en leden van de Advaita Kring (adressen, e-mails enz..) in een Access-bestand, het wekelijks storten van de gelden van de Advaita-avonden en verkochte publicaties, het toesturen van het symposiumboek, de administratie van inschrijvingen voor de Advaitaweekenden en weken (inmiddels overgenomen door Lies), het toesturen van de Nieuwsbrief 2x per jaar, het informatie geven aan belangstellenden en het zorgen voor een jaarverslag van de Stichting.

Penningmeester, Marco van der Bas, zorgde o.a. voor de financiële transacties en de administratie, het maken van een folder over donaties, het vaststellen van de vergoeding voor Douwe Tiemersma, het maken vaan een financieel overzicht voor 2001, het controleren van betalingen voor de advaita-activiteiten, donaties en publicaties, het betalen van de rekeningen voor de zaalhuur, het maken van boekingen via Davilex.

De erevoorzitter, Douwe Tiemersma, heeft dit jaar het 2e Advaita Symposium georganiseerd op de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam De ander en ik op 12 oktober 2001 en een lezing gegeven bij het symposium: Verknipt of verlicht op 14 december 2001.

Verder heeft hij een lezing gehouden voorafgaande aan de vertoning van de film ‘De zee die denkt’ van Gert de Graaff in het kader van Erasmus Cultuur.

Hij heeft dit jaar talloze gespreksavonden gehouden in Gouda, Rotterdam, Heerenveen, Brugge enz. en ook enkele interviews gegeven voor diverse omroepen. (zie bijlage 1)

Hij begeleidde een groot aantal ingewijden (47 nu) door middel van individuele gesprekken en retraitedagen op Stoutenburg.

Conclusie

Er is dus heel veel gebeurd dit jaar bij de Stichting Openheid. Wat voorspeld werd, is ook uitgekomen: een groei van de activiteiten, publicaties, werkgroepen, leden, ingewijden. Verder, en dat is natuurlijk het belangrijkste, de innerlijke groei van alle leden die de openheid steeds dieper ervaren, zowel in relatie met hun leermeester als onderling in de groep, en zowel in de sfeer van de groep als in het dagelijks leven.

Het is dus de moeite waard om deze liefdevolle, heldere sfeer te mogen ervaren, om deel te mogen maken van de grootse sfeer van het Zelf-Zijn waarvan we allemaal een manifestatie van zijn en om onze inbreng te leren waarderen in het besef dat we in de essentie niet van elkaar verschillen.

Tenslotte nog één van de vijf lofzangen voor Arunachala van Ramana Maharshi:

Alle wezens en overtuigingen worden door U doordrongen,

Zoals edelstenen door het snoer waaraan zij zijn geregen.

Het onzuivere denken dat als een ruwe edelsteen

Tegen het slijpwiel van het zuivere denkvermogen wordt gehouden,

Verliest daarbij zijn onzuiverheid;

Het neemt het licht aan van Uw genade en straalt als een robijn,

Waarvan de schittering niet wordt belemmerd door enig object in zijn nabijheid.

Kan een gevoelige plaat die aan het zonlicht is blootgesteld,

Daarna nog indrukken vastleggen?

O genadige, oogverblindende berg Aruna!

Kan er nog wel iets apart van U bestaan

Nadat ik Uw licht heb gezien?

     

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod