Bhagavadgîtâ. Het klassieke boek van yoga en bezinning


Guus Nooteboom (vertaling), Kuuk Nooteboom (bewerking), Ankh-Hermes, Deventer, ISBN 90-202-3318-1; 307 blz., prijs f 54,-

Verscheen in InZicht 3 nr. 2 (mei 2001), p. 37-38


Meer dan de Vedische literatuur staat de Bhagavadgita in het hindoeïsme centraal. In dit boek geeft Krishna, de incarnatie van god Vishnu, aan Arjuna, de krijgsman, onderricht in verschillende bevrijdingswegen. Zo zijn er de yoga's van het inzicht en van het handelen, maar de bhaktiyoga, de yoga van de devotie, blijft de belangrijkste.
Inmiddels zijn er een flink aantal Nederlandse vertalingen van de Bhagavadgita verschenen. Deze uitgave is de vertaling uit het Sanskriet door Guus Nooteboom (overleden in het begin van de oorlog '40-'45). Hij heeft geprobeerd de sfeer van het Sanskriet te bewaren door metrische verzen te gebruiken. De tekst is dan ook bedoeld om hardop voor te lezen, waardoor het metrische ritme, net als in het Sanskriet een mantrawerking krijgt. De zoon Kuuk Nooteboom moderniseerde de voetnoten en enkele verzen, stelde een woordenlijst samen en schreef korte inleidingen bij de hoofdstukken. Deze toevoegingen, samen met de Sanskriet-tekst in het devanagari-schrift en in transcriptie, maakt het boek tot een waardevol geheel, ook voor verdere studie.
Vertalingen zijn nooit volmaakt. Daarom is het goed om, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke tekst te raadplegen, of in ieder geval andere vertalingen ernaast te leggen. Deze vertaling is zorgvuldig, maar valt op door het ouderwetse Nederlands. Om een indruk te krijgen volgt hier een stukje uit hoofdstuk 13 over 'Het veld en de kenner van het veld'.

1. Krsna:
'Het stoflijk lichaam is het "veld"
de wijzen hebben 't zo genoemd;
en hem die dit beseffen kan
noemen zij "kenner van het veld".

2. Weet dat van alle velden ik
de kenner ben… en, naar mij dunkt,
de kennis van de kenner en
het veld de ware wijsheid is.

12. Wat er gekend moet worden zal
ik u verklaren, wijl, wanneer
het wordt gekend d'onsterflijkheid
van 't hoogste brahman is bereikt,
dat niet het "zijn" genoemd wordt, maar
dat evenmin een "niet-zijn" heet:

13. 't is dat wat handen, voeten heeft
en hoofden, ogen overal -
alom én mond én oor, dewijl
het dat is wat het Al omsluit.'

[DT]


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod