Interview in Europoort Kringen

Interview Douwe Tiemersma, in: Europoort 48 (dec. 2009) 52-53

Douwe Tiemersma gaat uit van non-dualiteit

"Gescheidenheid is de bron van alle conflicten"
door Jacques Kraaijeveld

"Mensen van alle leeftijden en met allerlei achtergronden komen bij mij en ik verwijs hen naar hun eigen ervaringen om meer inzicht te krijgen in hun feitelijke psychische en sociale situatie en in de verdere mogelijkheden die er zijn", vertelt Douwe Tiemersma.
"In de actuele situatie ervaren mensen beperkingen, remmingen, spanningen en negatieve emoties die alle hun oorzaak hebben in tweeheid, dualiteit. Tegenstellingen worden als een harde werkelijkheid gezien en daardoor ontstaan conflicten en lijden. Steeds ontstaan conflicten als het één tegenover het andere wordt gesteld, als de ene mens tegenover de ander komt te staan. Gescheidenheid is de bron van alle conflicten. "

"Een oplossing van de problemen is mogelijk en ligt dus in de radicale relativering van de scheidingen en de zijnservaring van een groter geheel waarin alles en iedereen is opgenomen. Daarin blijven wel de verschillen, maar deze verbreken de fundamentele eenheid niet. Dat gaan steeds meer mensen bewust zien en dat werkt door in hun werk en in alle andere aspecten van hun leven. Zo zijn er verschillende beroepsgroepen, onder andere die van mensen werkend in organisatie en management van bedrijfsleven en instellingen, waarin de mogelijke doorwerking van non-dualiteit in de eigen werkomgeving ter sprake komt."

Waarom bent u dit gaan doen? Droom, roeping, noodzaak?

"Nadat het inzicht in de problematiek van de tweeheid en in de eenvoudige vrijheid van de non-dualiteit  was doorgebroken, is dit werk vanzelf gegroeid. De omstandigheden waren blijkbaar zodanig dat het werk zich op vanzelfsprekende wijze ontwikkelde, vooral dus doordat mensen ernaar vroegen. Er was geen droom of roeping."

Was/Is het echt nodig?

"Als je ziet hoeveel mensen lijden onder problemen die ze niet zelf kunnen oplossen - en die mensen zijn er veel - is er een vanzelfsprekende bereidheid om, voor zover dat gaat, hen te helpen boven dat lijden uit te komen. Als dat goed gaat, doordat zij gaan beseffen dat er een grondslag is van heelheid, non-dualiteit, is het een prachtig gebeuren. De sfeer klaart op in licht, harmonie en geluk."

Waren er andere opties?

"Nee, omdat alleen het levende inzicht in die basale eenheidsruimte werkt."

Welke boodschap wilt u uitdragen?

"De boodschap: ga kijken waar je je thuis voelt, welke kwaliteiten die situatie heeft en wat de conclusie voor jou hiervan is voor je verder leven. Bij de kwaliteiten van thuis-zijn horen jezelf-zijn, ontspanning, openheid naar andere mensen, een rustig ruim bewustzijn, non-dualiteit. De conclusie kan, als je eerlijk bent, niet anders zijn dan dat dit zoveel mogelijk bevordert dient te worden door nog meer zelfkennis onder allerlei omstandigheden."

Wie is uw grote voorbeeld? Waarom?

"Mijn belangrijkste leraar was Nisargadatta Maharaj die in 1981 in Bombay overleed. Hij was een leraar in de lijn van de oude Upanishaden (Advaita Vedanta) waarin de non-dualiteit van de kern van het zelf-zijn en van de hele kosmos centraal staat. Bij hem was het overduidelijk dat hij dat volledig had realiseerd en dat werkte door naar mij en naar anderen.
Verder zijn er andere grote voorbeelden, bijvoorbeeld Nelson Mandela die niet voortging met de dualiteit van de Apartheid, maar daar bovenuit steeg. Alleen daardoor kon de afschaffing van de Apartheid zonder grote problemen verlopen."

Wat vindt u ervan een publiek figuur te zijn?

"Het inzicht in non-dualiteit laat het grotere geheel zien waarin de eerste aparte eenheden zijn opgenomen. Dat geldt ook voor personen en hun ego's. Zij zijn heel betrekkelijk geworden ten opzichte van het geheel. Als je ervaart dat je in het grote geheel bent opgenomen, zijn de persoonlijke dingen niet meer belangrijk. Het gaat om de grotere heelheid."

Is het allemaal waar wat u beweert?

"Dat moet iedereen die dat wil maar uitzoeken door zelf kritisch te gaan kijken. Tot dusver heb ik niemand ontmoet die dit op eerlijke manier heeft gedaan en onwaarheid van de boodschap heeft gevonden."

Wat vindt u uw sterkste kwaliteiten in dit opzicht?

"De twee vorige antwoorden zijn ook hier geldig: het gaat om het grotere geheel en om de waarheid die iedereen zelf moet gaan ontdekken, niet om 'mijn' sterke kwaliteiten. Verder: de waarheid van opheid lijkt zwak, maar blijkt sterker te zijn dan welke kracht dan ook."

Wat doet u beter dan anderen? Slechter/minder?

"Ik spreek niet over anderen. Soms geef ik aan , om de radicaliteit van de non-dualiteit duidelijk te maken, dat de benadering waarvoor ik aanwijzingen geef, radicaler is dan de meeste andere wegen van probleemoplossing. Het gaat uiteindelijk om een volledig loslaten van het ego, de beperkingen in het zelf-zijn."

Leukste klus ooit?

"Steeds weer zie ik mensen die zo open komen dat hun angsten definitief verdwenen. Hoewel het leven doorgaat in een lichaam, werk en wereld met beperkingen, blijken die beperkingen geen belemmering meer te zijn voor de blijvende ervaring van volkomen vrijheid. Dan krijg ik het bericht dat er in werk en daarbuiten de zijnservaring van verbondenheid, eenheid en heelheid voorop is komen te staan met  talloze praktische gevolgen. Angst verdwijnt bijvoorbeeld: een klein vrouwtje laat zich niet omver lopen door een groepje opdringerige jongeren. Depressie komt niet meer: het leven en werk blijft licht, ruim en stabiel. Egoïsme verandert tot openheid en verbondenheid met anderen. Dat zijn wonderen."

Tenslotte: heeft u een levensspreuk? Zo niet, wat zou u kiezen?

Wat is het belangrijkste in het leven? Laat dat nu het zwaarste wegen.

De beste tips volgens u voor ondernemers/managers?

1. Word je bewust van jezelf in je situatie, anders blijven er allerlei blinde vlekken in je functioneren.
2. Horizontale verruiming: ervaar, verder terugkerend in jezelf, dat er een fundamentele verbondenheid is met alle mensen, levende wezens en dingen in de wereld. Het accentueren van scheidingen, vooral in verband met eigenbelang, geeft problemen.
3. Verticale verruiming bij anderen: accepteer en versterk zoveel mogelijk de typische menselijke eigenschappen in de mensen waarmee je te maken hebt: zelfstandigheid, bewustzijn, verantwoordelijkheid, inspiratie, creativiteit, openheid, subjectiviteit. Daar heeft iedereen recht op. Zonder de anderen 'plat' te houden, zal er een beter functioneren zijn.
4. Verticale verruiming bij jezelf. Als je in je centrum van je eigen subjectiviteit staat, blijf je zelfstandig en open. Als je jezelf als bewustzijn verruimt naar boven en van daar terugkijkt, verschijnt het werkgebied als eenheid. Als je zelf een verruiming krijgt naar beneden wordt de gevoeligheid en creativiteit groter.
5. Wees als leidinggevende overal met je blik en met je bewustzijn. Doe zo weinig mogelijk. Het werk wordt door de anderen dan voortreffelijk gedaan.
6. Laat het handelen vanzelf gaan, vanuit een één-zijn met het geheel. Daarin vindt alles vanzelf plaats.
7. Neem de praktische consequenties van je inzicht.
8. Lees het boekje: 'Management en non-dualiteit - de spiritualiteit van ongescheidenheid in werk, bedrijf en organisatie', als u meer hierover wilt weten (Uitg. Advaita, Heinoord).


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod