7-1 Bij non-dualiteit is er geen handelen


Jaargang 7 nr. 1 (9 januari 2006)

‘Werk, management en non-dualiteit’
De onderstaande tekst met tien punten staat in het kader van het beginnende project. Daarbij wordt ‘management’ in ruime zin genomen, zodat het voor iedereen relevant is. Ieder is manager van het eigen leven, ook van het eigen werk.

1. De bespreking van ‘werk en management’ kan op allerlei wijzen plaatsvinden. Hier gebeurt dit in het perspectief van dualiteit – non-dualiteit.

Dualiteit
2. ‘Werk en management’ zijn vormen van handelen, dat zijn activiteiten die bewust worden uitgevoerd, met een keuze van doel en middelen. Daarmee worden ze van ‘gedrag’ en ‘bewegen’ afgegrensd. Er kan altijd naar redenen van het handelen worden gevraagd en mensen worden verantwoordelijk gesteld voor hun handelen.
3. De grondstructuur van het handelen is ‘ik doe dit, met het oog op dat en met deze middelen.’ Daarin zitten de volgende elementen.
a) Een ‘ik’, een eerste persoon die de handeling uitvoert, bijvoorbeeld een werkvoorbereider in de bouw;
b) het doen, de actie, bijvoorbeeld regelen;
c) Een ‘dit’ als een nadere bepaling van het ‘doen’, een dit waarop het handelen direct is gericht, bijvoorbeeld een werkschema maken;
d) de doelstelling waarop men is gericht, de reden waarom de handeling wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het goede verloop van de werkzaamheden van volgende week, of ruimer, het bouwproject;
e) de middelen die het meest geschikt lijken te zijn voor het bereiken van het doel, bijvoorbeeld een speciaal computerprogramma.
4. Er is een grote variatie bij 3 a) t/m e) in de ruimte en in de mate waarin scheidingen (tweeheid) worden gemaakt.
5. Bij een geringe ruimte en sterke scheiding worden ‘ik’ en het eigene (het eigen bedrijf, enzovoort) centraal gesteld, tegenover anderen en het andere (andere bedrijven en instellingen, de rest van de maatschappij, het leven, de ervaren werkelijkheid).

Non-dualiteit
6. Bij non-dualiteit is er geen sprake van scheidingen. De structuur (3) is niet aanwezig. Er is niemand die iets doet, er is geen doen, geen gerichtheid op een doel en er zijn geen middelen. Als er iets gebeurt vindt dit ‘direct’, ‘onmiddellijk’ plaats.
7. Als er iets gebeurt, vindt dit plaats in een ongebroken geheel waarin geen scheiding bestaat tussen onderdelen van het geheel; het geheel is dan één veld waarin alle krachten bijdragen aan het gebeuren (inclusief gevoel, kennis, inzicht);
8. Als er iets gebeurt, vindt dit plaats in een open sfeer waarin geen scheiding bestaat tussen subject en object van handelen; het ‘ik’ of ‘zelf’ valt samen met het zelf van alles en iedereen; er is geen ego- of ander soort centrisme.

Van dualiteit naar non-dualiteit
9. De variatie (4) bestaat er dus in de ruimte (7) en de mate van afgescheidenheid / openheid van ik/het eigene (8). Zelfs als men spiritualiteit in management betrekt, is er veel beperktheid en egocentrisme.
10. Bewustwording van dualiteit en non-dualiteit en de overgave aan de laatstgenoemde zijn de belangrijkste aspecten van de realisatie van het non-duale ‘werken’ en ‘management’.

Mededelingen

In de komende weken wordt het bovenstaande stuk met enkele andere teksten op de website gezet in de speciale project-rubriek ‘Werk, management en non-dualiteit’. Voor dit project bestaat een flinke belangstelling, zodat u hier zeker verder over zult horen.
Degenen die een reactie op het bovenstaande stuk of een andere bijdrage willen sturen, of zich ook willen aanmelden, kunnen dat doen via management

Er zijn een paar mensen die iets doen op het terrein van ontspanning en inzicht bij jongeren. Als dat ook voor u geldt, of gaat gelden omdat u het belang ervan inziet voor de jongeren, kunt u een berichtje sturen naar Pia, die de coördinatie van een werkgroepje op zich neemt (advaitapost@planet.nl).

In de vorige AP is al bericht dat vanaf 1 januari Patricia van Bosse het secretariaatswerk zal voortzetten. Haar adres is Van Alkemadelaan 259, 2597 AH Den Haag; telefoon 070-3282956; e-mail patriciavb@planet.nl. Individuele gesprekken worden zoveel mogelijk door haar afgesproken.

Deze week beginnen weer de reguliere bijeenkomsten. Woensdagavond is de eerste advaita bijeenkomst / satsang; zie de kalender.

Voor de retraiteweek in februari op Schiermonnikoog is veel belangstelling. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Dus inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. Voor de twee andere Schier-retraites dit jaar is dit wel het geval.

Er zijn de volgende aanvullingen van de website.
Een tekst 'Vele wegen, één bergtop’ verscheen in het omroepblad OHM-Vani. Deze staat op de website.
Brieven-rubriek: drie brieven over respectievelijk Mensenschuwheid, Stilte in plaats van Licht, en Overledenen
Samenvattingen besprekingen: boeken van Dattâtreya (Avadhûtagîtâ), Jean Klein (Open voor het ongekende) en Alexander Smit (Het onmiddellijke zien).
Uit Proza en Poëzie: teksten van Gerrit Achterberg (... been en merg / werden tot boom en berg), Jean Pierre Rawie (... dat ik doorgrondde / hoe ondoorgrondelijk je bent) en Karel Wellinghoff (U zult dan dat ‘ik’ zijn dat alles en iedereen is)

Douwe Tiemersma

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod